Algemene Voorwaarden

                                                                                

1. Begrippen

 • Happy Family is het bedrijf en alle natuurlijke personen die dienstverlening verrichten namens het bedrijf.
 • Happy Family omvat alle handelsnamen zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, te weten Happy Family, Family Line, Beauty By Bio, Defense Line en Maluku Mena Muria.
 • Happy Family staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KVK 82882460.
 • De opdrachtgever is degene die opdracht geeft om gebruik te maken van de dienstverlening bij Happy Family. Dit kan een natuurlijk persoon of een bedrijf zijn.
 • De cliënt is degene die de dienstverlening bij Happy Family ontvangt, de opdracht geeft tot genealogisch onderzoek en/of een gezinsshoot/new-born shoot/babyshoot afneemt onder Family Line.

2. Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bij Happy Family afgenomen diensten, het genealogisch onderzoek en de gezinsfotografie van Family Line.

 

3. Dienstverlening van Happy Family 

 • Alle dienstverlening bij Happy Family zijn 'inspanningsverbintenissen.'
 • Alle dienstverlening bij Happy Family is gericht op groei, samenwerking, communicatie en verbetering.
 • Aan de dienstverlening bij Happy Family kan geen garantie tot slagen worden gegeven, hier dien je jezelf voor in te spannen. 
 • Family Line gezinsfotografie valt onder AW 1912 Fotografisch werk (Auteurswet). 
 • De fotograaf is gerechtigd de shoot en nabewerking naar eigen technisch en creatief inzicht te vervullen.
 • Auteursrecht op de foto's berusten aan de zijde van de fotograaf.
 • Inbreuk op het auteursrecht is niet toegestaan.
 • Elk gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf.
 • Bij  inbreuk  op  het  auteursrecht   komt de fotograaf een vergoeding toe  ter  hoogte van tenminste  driemaal  de  door  de fotograaf  gebruikelijk gemaakte kosten voor  een dergelijke vorm van gebruik. 
 • Zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade waaronder inbegrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirect geleden schade.

  4. Aansprakelijkheid
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen gedrag tijdens de dienstverlening, het afnemen van genealogisch onderzoek en/of de gezinsfotografie bij Happy Family.
 • Happy Family is nimmer aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, emotionele schade, noch voor gevolgschade wanneer door ons een afspraak door ziekte of overmacht geannuleerd wordt.
 • Indien je schade aanricht aan Happy Family, of aan haar bezittingen zullen we juridische stappen ondernemen en de schade op jou verhalen.
 • Wijzigingen in de opdracht aangaande dienstverlening van Family Line genealogisch onderzoek en/of gezinsfotografie komen voor de rekening van de cliënt en worden gefactureerd middels meerwerkfactuur.
 • Gewijzigde werkzaamheden aangaande dienstverlening van Family Line genealogisch onderzoek en/of gezinsfotografie zullen slechts door Happy Family worden uitgevoerd na ontvangst van ondertekende meerwerkfactuur welke aan Happy Family geretourneerd en betaald dient te worden voor aanvang van de opdracht.

5. Informatieverstrekking

 • Je dient alle informatie en gegevens die nodig zijn voor een goede uitvoer van de dienstverlening aan ons te verstrekken.

6. Privacy & Vertrouwelijkheid

 • Alles wat tijdens de bijeenkomsten tussen Happy Family en de cliënt wordt besproken wordt vertrouwelijk behandeld.
 • Nooit wordt informatie zonder jouw toestemming met derden gedeeld, tenzij je daar uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming voor hebt gegeven.
 • Happy Family bewaart jouw contactgegevens puur voor de eigen administratie en zal deze nooit delen aan derden.
 • Happy Family werkt volgens de AVG.

7. Betalingen

 • Alle betalingen van dienstverlening bij Happy Family, genealogisch onderzoek van Family Line en gezinsfotografie door Family Line dienen vóór aanvang van de afspraak betaald te zijn.
 • Dit geldt zowel voor losse hulp & advies sessies, als voor pakketten met meerdere sessies.
 • Onder voorwaarden kun je gebruik maken van dienstverlening tegen gereduceerd tarief, wanneer je op welke wijze dan ook, minimumloon ontvangt. Wij helpen een ieder graag.
 • Zonder betaling van de dienstverlening kan de afspraak c.q overeenkomst tot afname van genealogisch onderzoek / gezinsfotografie niet plaatsvinden.
 • Het vrijblijvende kennismakingsgesprek is derhalve gratis.
 • Betalingen dienen vooraf te worden overgemaakt.

8. Annulering afspraken

 • Alle afmeldingen geschieden schriftelijk of per telefoon.
 • Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak wordt het gehele bedrag van de dienstverlening in rekening gebracht.

9. Klachtenprocedure & suggesties

 • Suggesties om onze dienstverlening te verbeteren zijn altijd welkom en mogen mondeling en/of schriftelijk per e-mail worden aangeleverd.
 • Als je een klacht hebt over onze dienstverlening dien je dit schriftelijk binnen 14 dagen te melden aan Happy Family.
 • Happy Family reageert binnen 14 dagen op de schriftelijke klacht.
 • We proberen in gelijkwaardigheid een oplossing voor het probleem te vinden.
 • Lukt dit ons niet, dan zal een onafhankelijk bemiddelaar helpen om het probleem naar tevredenheid op te lossen.

10. Vrijwaring


Aan alle dienstverlening bij Happy Family, Family Line, Beauty By Bio, Defense Line en Maluku Mena Muria kunnen door derden geen rechten worden ontleend.