Algemene Voorwaarden Fotografie

                                                                                

1. Begrippen

 • Happy Family is het bedrijf en alle natuurlijke personen die dienstverlening verrichten namens het bedrijf.
 • Happy Family staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KVK 82882460.
 • De opdrachtgever is degene die opdracht geeft om gebruik te maken van de dienstverlening bij Happy Family. Dit kan een natuurlijk persoon of een bedrijf zijn.
 • De cliënt is degene die het product / de dienstverlening bij Happy Family ontvangt, en de opdracht hiertoe heeft gegeven.

2. Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bij Happy Family afgenomen producten / diensten.

 

3. Dienstverlening van Happy Family 

 • Alle pedagogische en coachings dienstverlening bij Happy Family zijn 'inspanningsverbintenissen.'
 • Alle pedagogische en coachings dienstverlening bij Happy Family is gericht op groei, samenwerking, communicatie en verbetering.
 • Aan de pedagogische en coachings dienstverlening bij Happy Family kan geen garantie tot slagen worden gegeven, hier dien je jezelf voor in te spannen.
 • De dienstverlening van Happy Family Hulp en Advies bestaat uit opvoed ondersteuning, kindercoaching, coaching, fotografie en omvat altijd elementen van maatwerk om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de hulpvraag/wens van de ouder en/of het kind. 
 • De Algemene en Productvoorwaarden betreft juridisch advies en belangenbehartiging tref je in het menu onder 'voorwaarden juridisch advies' aan. 
 • Op al onze gemaakte foto's is het auteursrecht en portretrecht van toepassing. 
 • Zonder onze uitdrukkelijke toestemming mogen onze gemaakte foto's niet gedeeld, verspreid of openbaar gemaakt worden op andere kanalen dan onze eigen website(s).
 • Wanneer u een fotoshoot bij ons afneemt stemt u in met het geanonimiseerd plaatsen van reviews gegeven aan Happy Family Hulp en Advies.
 • Wanneer u een fotoshoot bij ons afneemt behouden wij ons het recht voor om deze foto's in ons portfolio op de website(s), flyer en/of sociale media kanalen te plaatsen en door afname van de fotoshoot stemt u hiermee in. 
 • Wanneer u een fotoshoot reserveert geschied dit op afspraak en geldt vooraf betalen via de toegezonden iDEAL betaallink.  
 • Binnen 14 dagen na de shoot zullen uw foto's digitaal op beveiligde wijze naar u toegezonden worden. 
 • Bij iedere shoot krijgt u 10 tot 20 foto's toegezonden, echter als blijkt dat er meer mooie exemplaren tussenzitten zullen wij deze tevens toezenden en u deze niet onthouden. De prijs blijft hetzelfde. 
 • Aansprakelijkheid
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen gedrag tijdens de dienstverlening bij Happy Family. Dit kan opvoedondersteuning op maat betreffen maar omvat ook workshops, gastlessen enz.
 • Happy Family is nimmer aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, emotionele schade, noch voor gevolgschade wanneer door ons een afspraak door ziekte of overmacht geannuleerd wordt.
 • Indien je schade aanricht aan Happy Family, of aan haar bezittingen zullen we juridische stappen ondernemen en de schade op jou verhalen.
 • Wijzigingen gepleegd door cliënt in de opdracht aangaande dienstverlening komen voor de rekening van de cliënt, en worden gefactureerd middels meerwerkfactuur.
 • Door de cliënt gewijzigde werkzaamheden aangaande dienstverlening van Happy Family worden uitgevoerd na ontvangst van ondertekende meerwerkfactuur welke aan Happy Family geretourneerd en betaald dient te worden vóór aanvang van de opdracht per IDEAL.

5. Informatieverstrekking

 • Je dient alle informatie en gegevens die nodig zijn voor een goede uitvoer van de dienstverlening aan ons te verstrekken.
 • Happy Family mag reviews geanonimiseerd plaatsen op haar website.
  Hiermee stem je in als je een product of dienst afneemt bij Happy Family.

6. Privacy & Vertrouwelijkheid

 • Alles wat tijdens de bijeenkomsten tussen Happy Family en de cliënt wordt besproken wordt vertrouwelijk behandeld.
 • Nooit wordt informatie zonder jouw toestemming met derden gedeeld, tenzij je daar uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming voor hebt gegeven.
 • Happy Family bewaart jouw contactgegevens puur voor de eigen administratie en zal deze nooit delen aan derden.
 • Happy Family werkt volgens de richtlijnen van de AVG.

7. Betalingen

 • Alle betalingen van dienstverlening bij Happy Family dienen vóór aanvang van de afspraak betaald te zijn.
 • Dit geldt zowel opvoedondersteuning, coaching alsmede juridisch advies.
 • Zonder betaling van het product / de dienstverlening of producten kan de afspraak c.q overeenkomst tot afname van Happy Family betreft haar diensten niet plaatsvinden.
 • Het vrijblijvende kennismakingsgesprek is derhalve gratis en duurt max. 10 minuten.
 • Betalingen dienen vooraf te worden overgemaakt op ons IBAN nummer.
 • Na betaling van de factuur van de door u gekozen dienstverlening op onze bankrekening gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en is de overeenkomst gesloten, bindend, en dient u de dienstverlening(en) en/of het product af te nemen op een datum en tijd in overleg. 
 • Terugbetalingen geschieden alleen wanneer u zich binnen 48 uur na betaling bedenkt en er nog geen werkzaamheden vanuit Happy Family Hulp en Advies hebben plaatsgevonden. 
 • Wanneer u zich binnen 48 uur bedenkt en er hebben nog geen werkzaamheden vanuit Happy Family Hulp en Advies plaatsgevonden, wordt het door u betaalde bedrag aan het einde van de crediteurenmaand volgend op de maand waarop u de dienst en/of het product heeft afgenomen teruggestort.

8. Annulering afspraken

 • Alle afmeldingen geschieden schriftelijk of per telefoon.
 • Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak wordt het gehele bedrag van de dienstverlening in rekening gebracht.
 • Afmelding leidt tot verzetten van de afspraak naar een in overleg gekozen nieuwe datum en tijd. 

9. Klachtenprocedure & suggesties

 • Suggesties om onze dienstverlening te verbeteren zijn altijd welkom en mogen mondeling en/of schriftelijk per e-mail worden aangeleverd.
 • Als je een klacht hebt over onze dienstverlening dien je dit schriftelijk binnen 14 dagen te melden aan Happy Family.
 • Happy Family reageert binnen 14 dagen op de schriftelijke klacht.
 • We proberen in gelijkwaardigheid een oplossing voor het probleem te vinden.
 • Lukt dit ons niet, dan zal een onafhankelijk bemiddelaar helpen om het probleem naar tevredenheid op te lossen.

10. Vrijwaring


Aan alle dienstverlening bij Happy Family kunnen door derden geen rechten worden ontleend.

11. Disclaimer

Happy Family of haar werkzame natuurlijk persoon of personen kan/kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van pedagogisch, coaching en/of juridisch advies welke gegeven is door Happy Family en welke (eventueel) door u in de praktijk is gebracht c.q. is opgevolgd. 

Een 100% slagingskans is niet gegeven.

Wel doen wij er natuurlijk alles aan om uw slagingskans zo hoog mogelijk te maken en hiervoor zullen wij ons ten volste voor inzetten.

Wij behartigen úw belangen en staan aan uw zijde.