Algemene Voorwaarden 

 

 

 

1. Definities 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle juridische dienstverlening in de vorm van juridisch advies en belangenbehartiging.
Happy Family Hulp en Advies is ingeschreven bij het KVK onder nummer 82882460 .
De opdrachtgever is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die Happy Family de opdracht geeft tot juridisch advies en/of belangenbehartiging en hiermee de overeenkomst sluit.
Derden zijn door Happy Family Hulp en Advies ingeschakelde deskundigen, vrijwilligers en/of samenwerkingspartners zoals externe juristen en (letselschade)advocaten.
Het uurtarief is de financiële vergoeding voortvloeiend uit de opdracht en overeenkomst naar en met Happy Family Hulp en Advies en haar opdrachtgever inclusief 21% BTW welke vooraf aan de juridische dienstverlening dienen worden te betaald exclusief verschotten.
Verschotten betreffen onder andere griffierecht bij de rechtbank, administratiekosten zoals het verzenden van poststukken middels Post NL, en de proceskostenvergoeding voor het aanwezig zijn tijdens een zitting bij de Rechtbank.

 

 

 

2. Toepasselijkheid 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Happy Family Hulp en Advies en zijn tevens van toepassing op door Happy Family Hulp en Advies ingeschakelde derden als juristen en (letselschade)advocaten.

 

Ingeschakelde derden kunnen eveneens een beroep doen op deze algemene voorwaarden.

 

 

 

3. Totstandkoming en uitvoering opdracht 
In sommige gevallen wordt door Happy Family Hulp en Advies een machtiging akte van cessie opgesteld en dient deze ondergetekend geretourneerd te worden aan Happy Family Hulp en Advies alvorens het juridisch advies en/of de belangenbehartiging tot stand kan komen.
Happy Family Hulp en Advies behoudt zich het recht voor om zelf te bepalen voor welke casussen zij een machtiging akte van cessie nodig acht.
De opdracht komt tot stand wanneer deze door de opdrachtgever is gegeven aan Happy Family Hulp en Advies én deze door Happy Family Hulp en Advies is aanvaard.
Happy Family Hulp en Advies zal een vrijblijvende offerte opstellen en toezenden aan de opdrachtgever.
Wanneer de opdrachtgever akkoord is met de offerte wordt deze omgezet in een factuur en zal de betaling van de opdracht vooraf dienen te geschieden middels de toegezonden IDEAL betaallink.

 

De opdrachtgever stemt met de opdracht in dat deze gevoerd wordt door een van de aan Happy Family Hulp en Advies verbonden juristen en/of derden.
De werking van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Happy Family Hulp en Advies verbindt zich ertoe om iedere opdracht naar beste vermogen, kennis, inzet en voortvarendheid te laten behandelen door een aan Happy Family Hulp en Advies verbonden jurist.
Indien Happy Family Hulp en Advies van mening is dat haar juridische dienstverlening zoals juridisch advies en/of belangenbehartiging wordt gebruikt voor een doel dat naar inzicht van Happy Family Hulp en Advies niet gewenst is of niet is toegestaan, dan kan Happy Family Hulp en Advies haar opdrachtgever(s) het recht ontzeggen (nog langer) gebruik te maken van de dienstverlening bij Happy Family Hulp en Advies en mag zij de opdracht weigeren.

 

 

 

4. Uurtarief 
Het uurtarief van Happy Family Hulp en Advies betreft juridische dienstverlening als juridisch advies en/of belangenbehartiging bedraagt 115.00 euro inclusief 21% BTW (onderwijsrecht 45.00 euro inclusief btw) en is exclusief verschotten als griffierecht, administratiekosten, kosten van een evenueel externe rekenkamer of door Happy Family Hulp en Advies ingeschakelde derden als juristen, advocaten en/of (letlelschade) advocaten.
Reiskosten van Happy Family Hulp en Advies komen voor de rekening van de opdrachtgever en bedragen 0.28 euro per KM.
In geval van door Happy Family Hulp en Advies gebruik gemaakt openbaar vervoer dienen de volledige kosten hiervan door de opdrachtgever vergoedt te worden.
Happy Family Hulp en Advies is gerechtigd haar opdrachtgever een voorschot in rekening te brengen.
Dit voorschot zal worden verrekend met de eindafrekening van de opdracht.
In geval van een voorschot dient deze vooraf betaald te zijn en zullen overige juridische kosten maandelijks gefactureerd worden aan de opdrachtgever.
Alleen betaling welke is overgemaakt op het IBAN van Happy Family Hulp en Advies leidt kwijting van het openstaande bedrag welke opdrachtgever verplicht is aan Happy Family Hulp en Advies te betalen in geval van machtiging akte van cessie.
Indien de opdrachtgever de voorschotfactuur niet tijdig vóór de daarin vermelde datum betaald is Happy Family Hulp en Advies gerechtigd om de werkzaamheden bijbehorend de opdracht op te schorten en/of de opdracht geheel te staken en ontbinden.

 

 

 

5. Aansprakelijkheid 
Happy Family Hulp en Advies aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor schade welke is ontstaan door de uitvoering van de opdracht of een negatieve uitkomst bij de Rechter waarop Happy Family Hulp en Advies nooit een 100% slagingskans kan garanderen omdat zij afhankelijk is van het oordeel van de Rechter.
Happy Family Hulp en Advies beloofd nooit wonderen en noemt nooit geschatte schadebedragen omdat wij nooit valse hoop willen geven aan haar opdrachtgevers.
Niet alleen Happy Family Hulp en Advies maar ook alle derden die bij de opdracht betrokken zijn en zijn ingeschakeld door Happy Family Hulp en Advies kunnen zich op deze algemene voorwaarden beroepen.

 

6. Nietigheid 
Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit de geldigheid van deze algemene voorwaarden in zijn geheel niet aan.
Happy Family hulp en Advies behoudt zich het recht voor om haar algemene voorwaarden en productvoorwaarden eenzijdig te wijzigen en zal haar opdrachtgevers daarvan zo spoedig mogelijk informeren.

 

 

 

Reikwijdte:
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op Happy Family Hulp en Advies, haar eigenaar, vrijwilligers en samenwerkingspartners waarvan juridisch advies en/of belangenbehartiging wordt ontvangen.

 

 

 

8. Toepasselijk recht 
Op de rechtsverhouding tussen Happy Family Hulp en Advies en de opdrachtgever is Nederlands Recht van toepassing.

 

 

 

 

 

Product Voorwaarden Happy Family Hulp en Advies 

 

 

 

1. Toepasselijkheid 
Deze Product Voorwaarden zijn van toepassing op al het juridisch advies en belangenbehartiging van Happy Family Hulp en Advies.
De Algemene Voorwaarden Juridisch Advies en Belangenbehartiging van Happy Family Hulp en Advies zijn eveneens van toepassing.

 

2. Betaling 
Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW.
Om uw werkzaamheden goed uit te kunnen voeren vragen we u het bedrag van de factuur vooraf te voldoen middels de toegestuurde IDEAL betaallink.
U heeft geen aanspraak op terugbetaling van het door u betaalde bedrag, indien u tijdens de behandeling van uw juridisch geschil ons verzoekt de behandeling te staken.
Bij een niet tijdige betaling mogen wij de behandeling van uw juridisch geschil staken en zijn wij niet aansprakelijk voor de juridische consequenties voortvloeiend uit het staken van de behandeling van uw geschil door uw eigen niet tijdige betaling.
Bij een door u gepleegde vertrouwensbreuk mogen wij de werkzaamheden zonder terugbetaling van de betaalde diensten staken.

 

3. Werkzaamheden
Onze werkzaamheden betreffen juridisch advies en belangenbehartiging aangaande de rechtsgebieden Bestuursrecht, Sociaal Zekerheidsrecht, Arbeidsrecht, Huurrecht en Onderwijsrecht.
Onze werkzaamheden kunnen omvatten het opstellen van een plan van aanpak, het geven van mondeling of schriftelijk juridisch advies op maat, het nakijken van een VSO arbeidsrecht, het opstellen van een bezwaarschrift, het opstellen van een klachtbrief, het voorbereiden en voeren van een hoorzitting, het voorbereiden en voorbereiden van een rechtszaak etc.
In sommige gevallen wordt vooraf een machtiging akte van cessie ondergetekend geretourneerd gevraagd door Happy Family Hulp en Advies alvorens wij uw belangen kunnen behartigen.
Zonder machtiging  kunnen wij u in deze specifieke gevallen niet juridisch bijstaan.

 

4. Informatieplicht 

 


Happy Family Hulp en Advies is geheel afhankelijk van de door u verstrekte informatie en u dient alle relevante informatie aan te leveren aan Happy Family Hulp en Advies.